Background Image

PRODUCTS

bo98.com博亿堂产品详情 为全球用户提供固体制剂博亿堂娱乐整体解决方案
产品分类
  • 名称: S60压片机
  • 编号: A B01
  • 上架时间: 2017-11-04
   适用范围    ▶小剂量片剂生产(最少单冲)    ▶工艺研究    ▶实验数据分析/对比    ▶粉末直接压片    ▶微丸压片    ▶微片压制(≤2mm)    ▶泡腾片压制    ▶双层片压制 

Copyright © SMA All Right Reserved.
页面版权所有:山东bo98.com博亿堂博亿堂客户端装备有限公司